Νέο mount από Linux RedHat σε Windows

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

Διαδικασία για mount απομακρυσμένου διαμοιρασμένου δίσκου Windows (NAS share)

1) Προαπαιτούμενα:
==> Windows username and password για πρόσβαση στο διαμοιρασμένο δίσκο
==> Η διαδρομή του διαμοιρασμένου δίσκου (π.χ. //server/share) ή την IP address
==> root level access στο Linux

2) Κάντε είσοδο χρήστη στο Linux ώς root user (ή με την su command)

3) Δημιουργήστε το σημείο εξάρτησης του δίσκου των Windows τοπικά:

# mkdir -p /mnt/ntserver

4) Χρησιμοποιείστε την παρακάτω εντολή για την εξάρτηση του απομακρυσμένου διαμοιρασμένου δίσκου:

# mount -t cifs //ntserver/download -o username=vivek,password=myPassword /mnt/ntserver

Για παλιά έκδοση του kernel Linux (RHEL <=4 or Debian <= 3) χρησιμοποιείστε την εναλλακτική:

# mount -t smbfs -o username=vivek,password=D1W4x9sw //ntserver/download /mnt/ntserver

5) Πρόσβαση στο Windows 2003/2000/NT share με τις εντολές cd και ls :

# cd /mnt/ntserver; ls -l

Όπου,

  • -t smbfs : Ο τύπος του συστήματος αρχείων που θα εξαρτηθεί (ξεπερασμένο, καλύτερα cifs)
  • -t cifs : Ο τύπος του συστήματος αρχείων που θα εξαρτηθεί
  • -o : επιλογές για την εξάρτηση του δίσκου, η πρώτη είναι το username για να συνδεθούμε στο μοίρασμα των Windows και η δεύτερη είναι το password
  • //ntserver/download : Windows 2000/NT διαμοίρασμα
  • /mnt/ntserver τοπικό σημείο εξάρτησης (to access share after mounting)
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×